Všeobecné obchodné podmienky „Olej z dvora“ 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu olejzdvora.sk (ďalej len „VOP“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu olejzdvora.sk (ďalej iba „elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje Ing. Juraj Vodný, miesto podnikania: Štefana Moysesa 274/16, 951 76 Tesárske Mlyňany, IČO: 318 381 38, DIČ DPH: SK102411414, elektronická pošta (email): info@olejzdvora.sk, telefón: +421-905-620055 (ďalej len „predávajúci“ v príslušnom slovesnom tvare).
 2. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán: kupujúceho (spotrebiteľa) a predávajúceho, ktoré prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoria kúpnu zmluvu na tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu.
 3. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom webstránky elektronického obchodu olejzdvora.sk/eshop. VOP sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom obchode predávajúceho.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že VOP sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez elektronický obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.
 5. Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49 A, 950 50  Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034, fax č. 037/ 7720 024.

II. Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené v elektronickom obchode sú čerpané z informačnej databázy predávajúceho.
 2. Kúpna cena je uvedená za konkrétny tovar.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v ponuke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky. Ak je táto kúpna cena vyššia alebo nižšia ako kúpna cena uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom "Potvrdenie objednávky" sa považuje za predávajúceho návrh novej kúpnej zmluvy s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka spotrebiteľa vo forme spotrebiteľom vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v elektronickom obchode predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka spotrebiteľa musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dodacia adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet), spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, osobný odber); ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, sídlo (fakturačnú adresu), IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ DPH. Objednávka spotrebiteľa, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku spotrebiteľa akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať spotrebiteľa o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa spotrebiteľa zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií spotrebiteľovi a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako z.č. 102/2014 Z.z.).
 2. Po doručení objednávky predávajúcemu bude spotrebiteľovi na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané potvrdenie objednávky.
 3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie doručenie elektronickej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky" na e-mailovú adresu spotrebiteľa.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o spotrebiteľovi, prípadne ďalšie potrebné údaje.
 5. Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky spotrebiteľa, okrem prípadu, ak sa predávajúci a spotrebiteľ dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných VOP. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude spotrebiteľovi vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak spotrebiteľ zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícií zakúpeného tovaru.

IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú §7-§10 z.č. 102/2014 Z.z.
 2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 6. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 z.č. 102/2014 Z.z. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 7. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení: a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho alebo b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok.
 8. Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa spravujú v zmysle §9 a §10 z.č. 102/2014 Z.z.
 9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 10. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar pri ktorom odstupuje od zmluvy vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).
 11. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 12. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom započítať svoju pohľadávku z nároku na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa z nároku na vrátenie kúpnej ceny.
 13. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci kúpnu cenu za tovar vráti spotrebiteľovi prevodom na ním určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodne inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
 14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy: a) ak spotrebiteľ riadne a včas neuhradí celkovú cenu; b) ak spotrebiteľ riadne a včas neprevezme dodaný tovar alebo tovar pripravený na osobný odber.
 16. Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení: a) doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) spotrebiteľa alebo b) elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu spotrebiteľa.
 17. Body 1. až 13. tohto článku VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v §2 písm. a) z.č. 250/2007 Z.z.

V. Platobné podmienky

 1. Kúpnu cenu za tovar, prípadne cenu za dopravu (ďalej len „celková cena“), je spotrebiteľ povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.
 2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady celkovej ceny: a) v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu (dobierkou), ak je uzatvorená zmluva o preprave a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi; b) v hotovosti pri osobnom odbere tovaru a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi; c) bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru.
 3. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 4. Ak spotrebiteľ, pri zvolení si spôsobu úhrady celkovej ceny tovaru pred prevzatím tovaru, neuhradí celkovú cenu do 7 dní od potvrdenia objednávky, nie je predávajúci povinný kupujúcemu tovar vydať a týmto konaním sa predávajúci nedostane do omeškania s dodaním tovaru. Navyše ide o dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho v zmysle čl. IV. bodu 16 VOP.

VI. Podmienky dodania tovaru

 1. Informácia o tovare je uvedená v elektronickom obchode pri každom jednotlivom tovare. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je do 5 pracovných dní. Informácia o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná je kupujúcemu zaslaná v potvrdení objednávky, ktorú spotrebiteľ obdŕžal emailom.
 2. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, spotrebiteľ ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 3. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru: a) doručenie tovaru Slovenskou poštou; b) osobný odber v dohodnutom čase a mieste po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom potvrdení požiadavky na osobný odber.
 4. Pokiaľ si spotrebiteľ nepríde prevziať tovar osobne na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, informuje o tom predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (emailom). V prípade, ak spotrebiteľ predávajúceho o nevyzdvihnutí tovaru neinformuje, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 5. Predávajúci bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr deň pred jeho dodaním.
 6. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru ak s tým kupujúci súhlasí.
 7. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve.
 8. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania: a) odovzdá tovar prepravcovi na prepravu spotrebiteľovi alebo odošle tovar spotrebiteľovi alebo b) umožní spotrebiteľovi s tovarom disponovať vo svojej prevádzke; nakládku tovaru na dopravný prostriedok a odvoz tovaru z miesta dodania si zabezpečí spotrebiteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
 9. Ak predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade týmto článkom obchodných podmienok, je spotrebiteľ povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru.
 10. Pokiaľ tieto povinnosti nemôže spotrebiteľ splniť osobne, je povinný: a) informovať predávajúceho; b) dohodnúť s predávajúcim náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za spotrebiteľa.
 11. Spotrebiteľ sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
 12. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu. Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať predávajúceho elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.
 13. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou, prípadne udaním nesprávnej adresy spotrebiteľa.
 14. Pokiaľ spotrebiteľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom prepravcu alebo kupujúci neprevezme tovar pri osobnom odbere v lehote a mieste stanovenom v bode 4 tohto článku, má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru).
 15. Predávajúci spolu s tovarom doručí spotrebiteľovi doklad o prevzatí tovaru a faktúru.

VI. a) Cenník dopravy

 1. Cenu dopravy prostredníctvom slovenskej pošty je nasledovná:
 • hmotnosť: 100 g – 500 g = 1,90 Euro
 • hmotnosť: 500 g – 1 000 g = 2,60 Euro
 • hmotnosť: 1 000 g – 2 000 g = 3,60 Euro
 • hmotnosť: 2 000 g – 5 000 g = 3,00 Euro
 • hmotnosť: 5 000 g – 9 999 g = 4,00 Euro
 • Cena dobierky je 0,90 Eura.
 • V prípade záujmu o prepravu balíka, ktorého hmotnosť je vyššia ako 1 kg je spotrebiteľ povinný kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo elektronickou poštou (emailom). Ceny dopravy Slovenskej pošty sú uvedené na http://cennik.posta.sk/

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď spotrebiteľ alebo tretia osoba splnomocnená spotrebiteľom prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní spotrebiteľovi nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je uvedená na obale tovaru (dátum spotreby), počas ktorej si tovar zachová obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list.
 2. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.
 3. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä: a) stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád; b) uplynutím záručnej doby (doby spotreby); c) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom; d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu; e) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 4. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu na adrese predávajúceho.
 5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu je zároveň povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví: a) ihneď; b) v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; c) vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 7. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.
 8. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 10. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe (dobe spotreby).
 11. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 12. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese miesta podnikania predávajúceho.
 13. Reklamácia musí byť podaná písomne (pošta) alebo elektronickou poštou (emailom). Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie odporúčame, aby spotrebiteľ zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie, ak je to potrebné vzhľadom na vadu.
 14. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná spotrebiteľ tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru a bol označený symbolom/označením prepravy krehkého tovaru.
 15. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 16. Náklady spojené s reklamačným konaním: a) v prípade oprávnenej reklamácie tovaru nesie všetky náklady s tým spojené predávajúci; b) v prípade neoprávnenej reklamácie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s ňou v súlade s platnými právnymi predpismi.
 17. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u prepravcu. Poškodený tovar spotrebiteľ od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru spotrebiteľ zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 18. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil spotrebiteľ pracovníkovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracováva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúceho v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dodacia adresa, email, telefónne číslo.
 2. Predávajúci ako prevádzkovateľ, týmto oznamuje spotrebiteľovi- fyzickej osobe, že v zmysle s § 10 ods. 3 písm. b) z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako z.č. 122/2013 Z.z.) je oprávnený v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať poskytnuté osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch so spotrebiteľom a spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je nevyhnutné na plnenie z vyššie uvedeného zmluvného vzťahu, v ktorom vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých tovarov a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Spotrebiteľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov, ktoré za vyššie uvedeným účelom poskytol predávajúcemu. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je spotrebiteľ povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 4. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých spotrebiteľom, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú osobné údaje spotrebiteľa zlikvidované.
 5. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami z.č. 122/2013 Z.z. (práva spotrebiteľa ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 z.č. 122/2013 Z.z.).
 6. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so z.č. 122/2013 Z.z., a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) z.č. 122/2013 Z.z. spracúva osobné údaje spotrebiteľa na vyššie uvedené účely prostredníctvom: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S

X. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Spotrebiteľ nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.
 3. Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, z.č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a z. č. 102/2014 Z.z. a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 5. Neplatnosť niektorého ustanovenia VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné.


Obchodné podmienky sú platné od 07.02.2017 do odvolania. 

Informácie pre spotrebiteľa: v prípade zmeny VOP, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.